Soal Kimia Kelas 10 SMA - IKATAN KIMIA

Soal Kimia Kelas 10 SMA - IKATAN KIMIA

Soal Kimia Kelas 10 SMA - IKATAN KIMIA

Berikut ini Contoh Soal Kimia Kelas 10 SMA - IKATAN KIMIA :

Soal 1             
Jika dalam senyawa CO2 terdapat 2 pasanan electron ikatan dan tanpa pasangan electron bebas, bentuk geometri molekul CO2 tersebut adalah . . . .
A.Linier
B.Segitiga sama kaki
C.Segi empat planar
D.Piramida trigonal
E.Piramida segiempat
Soal 2                 
Kelompok senyawa berikut yang merupakan senyawa ion adalah . . . . .
A.Na2O, NO2, dan CO
B.KOH, KCl, dan H2S
C.MgF2, CaCl2, dan NaBr
D.BF3, H2O dan SiCl4
E.HNO3, NaI, dan CH4

Soal 3           
Perhatikan table berikut :
Senyawa   Ttitik Leleh    Lelehan                                Larutan
P                 Tinggi           Menghantarkan listrik    Menghantar listrik
Q                  Rendah        Tidak menghantar listrik    Menghantar listrik
R                   Rendah        Tidak menghantar listrik    Tidak menghantar listrik
Pernyatan yang benar berdasarkan data tersebut adalah . . . .
A.P adalah senyawa kovalen
B.Q adalah senyawa ion
C.Q adalah senyawa kovalen polar
D.P adalah senyawa ion
E.R adalah senyawa kovalen polar

Soal 4              
Perhatikan senyawa berikut :
I.HCl
II.C2H2
III.C3H8
IV.BCl3
V.PCl3
Senyawa yang meyimpang dari atran octet adalah . . . . (nomor atom H = 1, B = 5 C = 6, N = 7, P = 15, dan Cl = 17)
a.I dan II
b.I dan III
c.II dan III
d.III dan V
e.IV dan V

Soal 5                 
Pasangan senyawa di bawah ini yang mepunyai ikatan hidrogen adalah . . . . .
A.HCl dan H2O
B.NH3 dan HBr
C.NH3 dan HF
D.HBr dan H2¬O
E.HF dan HCl

Soal 6                 
Bentuk hibrida beberapa senyawa berikut :
No    Rumus senyawa    Hibridisasi
1         BCl3                        sp
2        CH4                          sp3
3        H2O                         dsp2
4        PCl5                         sp3d2
5        Ag(NH3)2               d2sp3
Berdasarkan table diatas pasangan data yang erhubungan dengan tepat adalah . . . .
A.1
B.2
C.3
D.4
E.5

Soal 7             
Perhatikan rumus struktur senyawa ammonium klorida berikut :
Ikatan kovalen tunggal dan ikatan kovalen koordinasi secara berurutan ditunjukkan oleh nomor . . . .
A.1 dan 5
B.1 dan 4
C.2 dan 3
D.3 dan 2
E.4 dan 2

Soal 8                  

Perhatikan gambar berikut :
Jenis ikatan yang ditunjukkan oleh nomor 1 dan 2 berturut turut adalah . . . . .
A.Ikatan ion dan ikatan hidrogen
B.Ikatan ion dan gaya London
C.Ikatan kovalen dan gaya dipole dipole
D.Ikatan kovalen dan gaya london
E.Ikatan hidrogen dan gaya dipole dipole

Soal 9                 
Perhatikan notasi unsur berikut :
7A14     17B35
Jika unsur A dan B berikatan kimia, rumus dan bentuk senyawa yang dihasilkan adalah . . . .
A.AB2, Linier
B.AB2, Huruf V
C.AB3, segitiga sama sisi
D.AB3, piramida trigonal
E.AB4, segi empat planar

Soal 10              
Unsur P da Q masing masing memiliki nomor atom 4 dan 17. Kedua unsur ini membentuk senyawa dengan rumus PQ2. Bentuk molekul senyawa PQ2 adalah . . . . .
A.Linier
B.Tetrahedral
C.Segitiga sama sisi
D.Bipiramida trigonal
E.Octahedral

Soal 11             
Diketahui data beberapa keelektronegatifan dari beberapa unsur sebagai berikut : H = 2,1, O = 3,5, C = 2,5, N = 3,0 dan Cl = 3,0. Pasangan senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen non polar berturut turut adalah . . . . .
A.Cl2 dan N2
B.Cl2 dan O2
C.CCl4 dan HCl
D.NH3 dan HCl
E.NH3 dan CCl4

Soal 12               
Perhatikan senyawa senyawa berikut :
I.Ammonia
II.Natrium klorida
III.Asam nitrat
IV.Barium oksida
V.Ammonium hidroksida
VI.Magnesium nitride
Senyawa yang termasuk senyawa kovalen adalah . . . .
A.I , II dan III
B.I, III dan V
C.II, III dan IV
D.II, IV dan VI
E.III, V dan VI

Soal 13                  

Suatu senyawa memiliki sifat sifat sebagai berikut :
1.Titik leleh tinggi
2.Pada suhu kamar berwujud padat
3.Lelehan dan larutannya dapat mengahantarkan listrik
Kelompok senyawa yang memiliki cirri –ciri tersebut adalah . . . .
A.BaCl2, KI, MgBr2
B.CaCl2, HCl, NaCl
C.HF, NH3 SO3
D.MgCl2, CrCl3, HCl
E.HNO3, BaCl2, NH3

Soal 14                
Senyawa ion akan terbentuk antara unsur yang memiliki nomor atom . . . . .
a.17 dan 11
b.12 dan 18
c.11 dan 13
d.5 dan 17
e.2 dan 6

Soal 15           
Perhatikan konfigurasi electron dari unsur A dan B sebagai berikut :
A = [Ne] 3s2
B = [Ne] 3s2 3p5
Rumus senyawa yang dapat dibentuk dari kedua senyawa diatas adalah . . . .
A.AB
B.A2B
C.A3B
D.AB2
E.AB3

Soal 16              
Berikut yang merupakan kelompok senyawa kovalen adalah  . . . . .
A.HNO3, HF, HCl
B.KCl, NH3, PCl5
C.H2O, NaCl, BCl3
D.KI, Na2O, Mg3N2
E.CaCl2, H2O, CH4

Soal 17                
Diketahui unsur unsur A, B, C, D dan E mempunyai nomor atom berturut turut 1, 11, 12, 17 dan 37. Ikatan kovalen dapat terjadi antara atom atom unsur . . . .
A.A dan C
B.A dan D
C.A dan E
D.B dan C
E.D dan E

Soal 18              
Ikatan kovalen rangkap dua terdapat pada kelompok senyawa . . . . .
A.N2 dan H2
B.CO2 dan O2
C.H2 dan HF
D.CCl4 dan N2
E.Cl2 dan O2

Soal 19                   
Ikatan kovalen koordinasi terdapat dalam senyawa . . . (nomor atom C = 6, N = 7, O = 8, S = 16, Cl = 17 dan H = 1)
A.CO2
B.SO3
C.NH3
D.CCl4
E.H2O

Soal 20                 
Ikatan kovalen rangkap tiga terdapat pada molekul . . . .
A.O2
B.CO2
C.CS2
D.N2
E.Cl2

Soal 21               
Diketahui nomor atom B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9. P = 15, dan Cl = 17. Kelompok senyawa yang menyimpang dari aturan octet adalah . . . .
A.BCl3 dan CCl4
B.CO2 dan PCl5
C.NF3 dan PCl3
D.BCl3  dan PCl5
E.CCl4 dan NCl3

Soal 22               
Data keelektronegtifan beberapa unsur adalah sebagai berkut :
Unsur    Keelektronegatifan
P            1,94
Q           2,20
R           2,55
S            3,04
T           4,00
U           0,93
Senyawa yang paling polar adalah . . . . .
A.PU
B.QU
C.RU
D.SU
E.TU

Soal 23            
Suatu senyawa memilki cirri cirri sebagai berikut :
1.Titik didih rendah
2.Dalam larutanya dapat menghantarkan listrik
3.Memiliki satu pasang electron bebas
Senyawa yang memiliki cirri tersebut adalah . . . .
A.PCl5
B.BF3
C.NH3
D.HCl
E.NaBr

Soal 24             
Kelompok senyawa yang momen dipolnya nol adalah . . . .
A.NH3 dam HCl
B.BCl3 dan CO2
C.PCl3 dan CH4
D.H2O dan NF3
E.H2S dan CHCl2

Soal 25             
Perhatikanlah struktur H2CO3 berikut :
Jumlah ikatan kovalen tunggal, kovalen rangkap dua dan kovalen koordinasi dari senyawa tersebut berturut turut adalah . . . .
A.4, 2 dan 0
B.4 , 1 dan 1
C.4, 1 dan 0
D.2, 1 dan 6
E.2, 1 dan 2

Soal 26            
Senyawa yang mengandung ikatan ion, kovalen rangkap dua dan kovalen koordinasi sekaligus adalah . . . .
A.NH3
B.H2SO4
C.H2CO3
D.Na2CO3
E.KNO3

Soal 27            
Senyawa yang berikatan secara ionic adalah . . . .
A.SF6
B.NH3
C.NaH
D.H2O
E.CO2

Soal 28              
Senyawa yang dapat dibentuk oleh unsur 16X dan 9Y adalah . . . .
A.XY
B.XY3
C.XY4
D.XY5
E.XY6

Soal 29               
Suatu senyawa dibentuk oleh unsur A dan B dengan nomor atom berturut turut 1 dan 4. Bentuk geometri molekul yang akan terbentuk adalah . . . .
A.Linier
B.Segitiga sama sisi
C.Piramida trigonal
D.Tetrahedral
E.Octahedral

Soal 30             
Diketahui unsur R dan Q memilki nomor atom berturut turut adalah 6 dan 8. Rumus senyawa dan bentuk molekul yang dapat dibentuk oleh kedua unsur tersebut adalah . . . .
A.RQ2, linier
B.RQ2, planar bentuk V
C.RQ3, segitiga sama sisi
D.RQ4, segiempat planar
E.RQ5, bipiramida trigonal

Soal 31              
Jumlah pasangan electron bebas dan pasangan electron ikatan pada molekul H2O berturut – turut adalah . . . .(nomor atom H = 2 dan O = 8)
A.4 dan 0
B.3 dan 1
C.2 dan 2
D.1 dan 3
E.0 dan 4

Soal 32             

Ikatan kovalen yang pasangan electron ikatannya berasal dari salah satu atom yang berikatan disebut . . . .
A.Ikatan kovalen
B.Ikatan kovalen koordinasi
C.Ikatan hidrogen
D.Ikatan elektrovalen
E.Ikatan dipole-dipol

Soal 33              
Suatu senyawa XY3 berikatan kovalen dengan memenuhi kaidah octet. Pernyataan y7ang benar tentang senyawa tersebut adalah . . . .
A.Atom X tidak mempunyai pasangan electron bebas
B.Atom X memiliki sepasang electron bebas
C.Atom X memiliki 2 pasang electron bebas
D.Atom X memiliki 3 pasang electron bebas
E.Atom X memiliki 4 pasang electron bebas

Soal 34              
Perhatikan senyawa senyawa berikut :
1.CS2
2.BF3
3.NH3
4.CH4
5.SF6
6.H2O
Senyawa yang meyimpang dari kaidah octet adalah . . . .
(nomor atom H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F =9, S = 16 dan Cl = 17)
A.1 dan 5
B.2 dan 3
C.2 dan 5
D.3 dan 4
E.3 dan 6

Soal 35               

Jika senyawa kovalen dibentuk dari unsur A dan B yang bernomor atom 16 dan 9, senyawa tersebut memiliki bentuk . . . .
A.Linier
B.Segitiga sama sisi
C.Segiempat planar
D.Tetrahedral
E.Octahedral

Soal 36               
Perhatikan gambar berikut :
Jenis ikatan nomor 1 dan 2 berturut turut adalah . . . .
A.Kovalen dan hidrogen
B.Kovalen dan ion
C.Kovalen dan gaya London
D.Ion dan hidrogen
E.Ion dan gaya London

Soal 37                 
Unsur P, Q,  R dan S mempunyai nomor atom masing masing 6, 9, 11 dan 18. Senyawa yang mempunyai ikatan ion terjadi antara . . . . .
A.P dan Q
B.P dan R
C.P dan S
D.Q dan S
E.R dan Q

Soal 38             

Unsur A mempunyai nomor atom 12 dan B mempunyai nomor atom 9. Unsur A dan B akan membentuk senyawa . . . . .
A.AB
B.AB2
C.A2B
D.A2B2
E.A3B2

Soal 39               
Diberikan pasangan kelompok senyawa berikut:
1.H2O dan HF
2.NH3 dan HBr
3.H2S dan NH3
4.HF dan NH3
5.H2O dan HCl
Kelompok senyawa yang mepunyai ikatan hidrogen adalah . . . .
A.1 dan 2
B.1 dan 4
C.1 dan 5
D.2 dan 3
E.3 dan 4

Soal 40              
Diketahui unsur unsur A, B, C, D, dan E dengan nomor atom berturut turut 19, 20, 13, 15 dan 35. Ikatan koaveln dapat terjadi antara atom atom unsur . . . .
A.A dan B
B.B dan C
C.B dan E
D.C dan A
E.E dan D

Soal 41                
Unsur P dan Q dengan nomor atom 6 dan 16 dapat berikatan membentuk senyawa dengan rumus . . . .
A.AB2
B.AB3
C.AB4
D.A2B
E.A3B

Soal 42             
Sususan electron valensi gas mulia berikut yang tidak octet adalah . . . . .
A.Xe
B.Kr
C.Ar
D.Ne
E.He

Soal 43                 
Kestabilan gas mulia dijadikan pijakan atom atom lain, sehingga atom atom tersebut menginginkan konfigrasi electron seperti gas mulia dengan melakukan cara cara dibawah ini kecuali . . . .
A.Pelepasan electron
B.Penyerapan electron
C.Memasangkan electron
D.Menerima pasangan electron
E.Menerima minimal dua pasangan electron

Soal 44              
Diantara unsur unsur dibawah ini yang paling stabil adalah . . . .
A.8P
B.9Q
C.10R
D.12S
E.20T

Soal 45                  
Unsur dengan konfigurasi 2 , 8 18, 2, jika mengikat unsur lain untuk membentuk ikatan langkah terbaik adalah . . . .
A.Pelepasan 1 buah electron sehingga bermuatan +1
B.Pelepasan 2 buah electron sehingga bermuatan + 2
C.Peneyrapan 1 elektron sehingga bermuatan – 1
D.Penyerapan dua buah electron sehingga bermuatan – 2
E.Memasangkan 2 buah electron dengan dua electron lainnya.

Soal 46             
Suatu unsur memiliki konfigurasi 2, 6. Kecendrungan unsur tersebut jika berikatan dengan unsur lain adalah . . . .
A.Melepas 2 buah electron sehingga bermuatan +2
B.Melepas 4 buah electron sehingga bermuatan +4
C.Menyerap dua buah electron sehingga bermuatan -2
D.Menyerap 4 elektron sehingga bermuatan – 4
E.Memasangkan keempat elektronnya dengan 4 elektron lain.

Soal 47             
Atom 6A memiliki cirri ciri. . . .
A.Electron valensi 2
B.Cenderung melepas 4 elektron
C.Memiliki 2 elektron pada kulit terluar
D.Cenderung menyerap 4 elektron
E.Cenderung memasangkan keempat elektronnya

Soal 48          

Unsur unsur yang cenderung memasangkan electron valensinya adalah . . . .
A.Golongan IA
B.Golongan IIA
C.Golongan VII A
D.Golongan VI A
E.Golongan IV A

Soal 49               
Suatu atom bercirikan :
1.Afinitas electron sangat kecil
2.Potensial ionisasi sangat kecil
3.Cenderung melepas 1 elektron valesnisnya
Dari cirri cirri tersbut kesimpulan dibawah ini yang tepat adalah . . . .
A.Atom tersebut sikar bersenyawa
B.Jika atom bersenyawa cenderung berikatan kovalen
C.Jika atom bersenyawa cenderung berikatan ion
D.Senyawa selalu bersifat polar
E.Senyawanya selalu bersifat nonpolar

Soal 50             

Diantara unsur golongan IVA, unsur yang istimewa karena semua electron valensinya dapat berikatan adalah . . . .
A.Karbon
B.Silicon
C.arsen
D.antimony
E.bismuth

Soal 51              

kecendrungan atom bermuatan posfitif disebabkan karena . . . .
A.afinitas elektronya besar
B.energy ionisasi kecil
C.keelektronegtifannya besar
D.potensial ionisasi besar
E.keelektronegatifannnya sedang

Soal 52                  
unsur dengan jomor atom dibawah ini yang memiliki kecendrungan untuk menyerap electron adalah . . . .
A.11A
B.12B
C.19C
D.35D
E.38E

Soal 53                 
Pasangan ion ion dibawah ini yang tidak memiliki jumlah electron terluar sama adalah . . . .
A.K+ dan Ca2+
B.Mg2+ dan  O2-
C.N- dan F+
D.Na+ dan O-
E.Ne+ dan O-

Soal 54                  
Ikatan yang terjadi dimana pasangan electron yang digunakan bersama berasal dari salah satu atom , sedangkan atom lain hanya meyediakan tempat disebut . . . . .
A.Ion
B.Kovalen
C.koordinasi
D.Rangkap
E.Semipolar

Soal 55                
Diantara konfigurasi electron dibawah ini, konfigurasi yang jika berikatan cenderung membentuk ikatan ion adalah . . . .
A.2 8 18 8
B.2 8 18 4
C.2 8 18 5
D.2 8 18 8 2
E.2 8 8
Share this with short URL: Get Short URL loading short url

You Might Also Like:

Disqus
Blogger
Pilih Sistem Komentar Yang Disukai

0 Comment

Add Comment

Gunakan konversi tool jika ingin menyertakan kode atau gambar.


image
How to style text in Disqus comments Top Disqus Commentators
  • To write a bold letter please use <strong></strong> or <b></b>.
  • To write a italic letter please use <em></em> or <i></i>.
  • To write a underline letter please use <u></u>.
  • To write a strikethrought letter please use <strike></strike>.
  • To write HTML code, please use <code></code> or <pre></pre> or <pre><code></code></pre>.
    And use parse tool below to easy get the style.
Show Parser Box

How to get ID DISQUS - http://disq.us/p/[ID DISQUS] - lihat di sini

strong em u strike
pre code pre code spoiler
embed
×
×